Wat wijzigt er met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

Deel dit artikel:

Het Bouwbesluit is een Algemene maatregel van bestuur (AMvB), vallend onder de Woningwet. Dit besluit bevat een groot aantal voorschriften op het terrein van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu, voor zowel gebouwen als bouwwerken geen gebouw zijnde. Behorende bij het Bouwbesluit, is de Regeling Bouwbesluit 2012. Deze zorgt voor volledige afstemming tussen het Bouwbesluit en de onderliggende normen, CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen.

De Wet Kwaliteitsborging is, na een voorgeschiedenis van meer dan 10 jaar, in mei 2019 aangenomen en zal samen met de Omgevingswet naar verwachting op 1/7/2022 in werking treden. Het gehele proces van vergunningverlening gaat hierdoor op de schop en deze wijziging heeft gevolgen voor de totale bedrijfsvoering in de bouwketen.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) geeft invulling aan de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit onder de Omgevingswet. Het stelsel van kwaliteitsborging uit de Wkb wijzigt die vergunningverlening. De gemeente toetst niet meer bij vergunningverlening een bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften. Als een bouwplan onder het stelsel van kwaliteitsborging valt, geldt daarom een meldingsplicht in plaats van een (technische) vergunningplicht. Het stelsel van kwaliteitsborging zal stapsgewijs worden ingevoerd, te beginnen met de minst risicovolle bouwwerken. Eerst geldt het nieuwe stelsel voor gevolgklasse 1 (o.a. grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen), daarna voor gevolgklasse 2 (o.a. grotere appartementencomplexen en scholen) en tot slot voor gevolgklasse 3 (o.a. voetbalstadions, hoogbouw vanaf 70 m’ en civiele kunstwerken).

De grootste wijzigingen zijn:

1) De gemeente zal geen toets meer uitvoeren op de eisen uit het Bouwbesluit. Deze taak wordt overgenomen door private kwaliteitsborgers die tijdens het gehele bouwproces verifiëren en valideren of het bouwwerk conform wettelijke en eventueel contractuele afspraken is gebouwd;

2) De aannemer krijgt een belangrijke centrale rol en moet aantoonbaar gaan bouwen. De eigenaar van het bouwwerk, c.q. de bouwconsument, kan langjarig de aannemer aansprakelijk stellen bij niet geleverde bouwkwaliteit door fouten of gebreken. Het zal een hele opgave zijn om deze veranderingen vóór 2021 gestructureerd en procesmatig in te voeren in de gehele bouwketen.

Meer informatie over de inzet van Vertex als private kwaliteitsborger? Neem contact met ons op.

 

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen