Certificering
KiK instrument

KiK voor kwaliteitsborgers

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) schrijft voor dat vanaf 1 juli 2023 binnen de bouw- en infrasector moet worden gewerkt met een onafhankelijke kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger -zoals Vertex- is verplicht gebruik te maken van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving.

Met de KiK-tool kan de kwaliteitsborger een risicobeoordeling en een borgingsplan van het bouwplan maken. KiK is een generiek kwaliteitsborgingssysteem en staat voor KOMO instrument Kwaliteitsborging. KOMO is het leidend keurmerk in de bouw & infra en helpt de faalkosten verminderen, verbetert de samenwerking en ondersteunt nieuwe innovatieve concepten.

Certificering

Vertex Kwaliteitsborgers is gekwalificeerd en gecertificeerd om volgens de BRL5019 de kwaliteitsborging voor bouwprojecten uit te voeren. Wij analyseren de risico’s en we stellen kritische vragen over de wijze waarop voor oplevering met zekerheid kan worden vastgesteld dat een bouwwerk integraal voldoet aan de bouwregelgeving. Door deze aanpak weten de betrokkenen tijdig op welke aspecten gestuurd moet worden.

Start uw proefproject!

Het is zeer relevant nu reeds ervaring op te doen voor bouwprojecten met de Wkb om te zien waar u staat met uw interne kwaliteitsprocessen, gericht op het aantoonbaar kwalitatief bouwen. Hiertoe is een insteek met proefprojecten een mogelijkheid.

Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er wel vooraf een risicobeoordeling plaatsvindt. Een onafhankelijke kwaliteitsborger zoals Vertex ziet toe op de bouwkwaliteit en levert bij gereed melding een dossier bevoegd gezag aan.