Certificering
KiK instrument

Het resultaat is herleidbaarheid kwaliteit van het bouwwerk

De Wkb schrijft voor dat vanaf 1 januari 2022 binnen de bouw- en infrasector moet worden gewerkt met een onafhankelijke kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger -zoals Vertex- is verplicht gebruik te maken van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving.

Met de KiK-tool kan de kwaliteitsborger een risicobeoordeling en een borgingsplan van het bouwplan maken.

Vertex Kwaliteitsborging is gekwalificeerd en gecertificeerd om volgens de BRL5019 de kwaliteitsborging voor bouwprojecten uit te voeren. Wij analyseren de risico’s en we stellen kritische vragen over de wijze waarop voor oplevering met zekerheid kan worden vastgesteld dat een bouwwerk integraal voldoet aan de regelgeving. Door deze aanpak weten de betrokkenen tijdig op welke aspecten gestuurd moet worden.

Start uw proefproject!

Het is voor aannemers zeer relevant nu reeds ervaring op te doen voor hun projecten met de Wkb om te zien waar ze staan met hun interne kwaliteitsprocessen, gericht op het aantoonbaar kwalitatief bouwen. Hiertoe is een insteek met proefprojecten een mogelijkheid.

Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er wel vooraf een risicobeoordeling plaatsvindt. Een onafhankelijke kwaliteitsborger zoals Vertex ziet toe op de bouwkwaliteit en levert bij gereedmelding een dossier bevoegd gezag aan.

Menu