De Knip

Deel dit artikel:

Onder de Omgevingswet wordt de huidige omgevingsvergunning voor het bouwen in twee activiteiten opgesplitst (dit wordt ‘de knip’ genoemd):

  • een (technische) bouwactiviteit. Deze vergunning betreft de toetsing van een bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften in het Besluit bouwwerken leefomgeving (verder: Bbl). De benodigde toestemming voor een bouwactiviteit is landelijk bepaald en kan een vergunning, melding of vergunningvrij zijn.
  • een (ruimtelijke) omgevingsplanactiviteit (in combinatie met welstandsbepalingen en de bouwverordeningen). Dit betreft de toetsing aan de ruimtelijke regels van het Omgevingsplan. Het vergunningstelsel voor de omgevingsplanvergunning wordt – behoudens enkele van rijkswege vergunningvrije activiteiten – door gemeenten bepaald. Gemeenten kunnen zelf bepalen of en zo ja wat voor type toestemming vooraf voor een bouwplan nodig is.
Vertex Schema Kwaliteitswaarborging

Bouwen onder kwaliteitsborging

Het antwoord op de vraag onder welk regime een bouwactiviteit valt is landelijk bepaald. De Omgevingswet wijst in artikel 5.1 lid 2 alle bouwactiviteiten (indirect) als vergunningplichtig aan. In het Bbl worden vervolgens twee uitzonderingen gegeven:

1. Artikel 2.15d van het Bbl wijst bouwwerken aan die zonder omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gebouwd mogen worden. De lijst met bouwwerken komt grofweg overeen met de lijst vergunningvrije bouwwerken in bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht.

2. Een nog nader te bepalen artikel in het Bbl wijst bouwwerken aan die vallen onder gevolgklasse 1. Voorgesteld is om voor de betreffende bouwwerken1 uit te gaan van een meldingplicht. Bij bouwen onder kwaliteitsborging is een kwaliteitsborger verplicht.

Tijdlijn melding bouwen onder kwaliteitsborging

De volgende termijnen zijn vastgelegd in de Omgevingswet:

1. Voor omgevingsvergunningen geldt als algemeen uitgangspunt dat ze via de reguliere vergunningprocedure worden voorbereid. De termijn hiervoor is 8 weken.

2. De standaard termijn voor meldingplicht onder de Omgevingswet is 4 weken. Bouwen onder kwaliteitsborging wordt in de Omgevingswet zoals gezegd een meldingplichtige activiteit. Voor aanvang van een bouwproject moet (in de meeste gevallen) een omgevingsplanvergunning zijn verkregen en moet de bouwactiviteit zijn gemeld bij het bevoegd gezag. Het ligt voor de hand dat bij de melding alle benodigde gegevens en bescheiden (instrument, naam Kwaliteitsborger en borgingsplan) aangeleverd worden, waarna de termijn van 4 weken aanvangt. De tijdlijn voor een bouwproject onder de Wkb komt er daarmee als hieronder gegeven uit te zien:

Vertex Schema Kwaliteitswaarborging

De in het schema genoemde handelingen moeten – met uitzondering van uitvoering kwaliteitsborging – uitgevoerd worden door de vergunninghouder / melder. De kwaliteitsborger dient bij de melding bouwactiviteit – dus uiterlijk dus 4 weken voor start bouw – bekend te zijn. In de praktijk zal de kwaliteitsborger in verband met het vaststellen van het borgingsplan eerder betrokken moeten worden. Om te voorkomen dat het bouwplan kort voor uitvoering ingrijpend moet worden gewijzigd kan het wenselijk zijn de kwaliteitsborger al in de ontwerpfase in te schakelen.

 

Artikel van: stichtingibk.nl

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen